Na 900 km fietsen kwamen we gisteren namiddag in Kopenhagen aan. Het doel waar we bijna twee weken naar uitgekeken hadden, was bereikt! We reden geen enkele keer lek en onze fietsen doorstonden de koude en natte weersomstandigheden zonder probleem. Dat kon alleen maar dankzij de fantastische fietsen van Velodroom die ons bovendien ondersteunde met de nodige fietskledij.

Kort na onze aankomst hadden we een ontmoeting en boeiend gesprek met de Burgemeester van Kopenhagen. Hij vertelde ons over het ambitieuze plan van de stad Kopenhagen om tegen 2015 een volwaardige eco-metropool en tegen 2025 een volledig CO2-neutrale stad te zijn. Concreet betekent dit dat tegen 2015 50% van het woonwerk- en woonschoolverkeer met de fiets zal gebeuren (nu al 37%!). De vermindering van de CO2-uitstoot wil de stad voor 75% bereiken via de modernisering van de energiedistributie, het plaatsen van windmolens langs de waterzones in de stad en het overschakelen op biogas voor de bestaande energiecentrales die vandaag nog op steenkool en huishoudelijk afval draaien.

Naast de klimaattop die vandaag van start gaat, vindt er ook een alternatieve top van het maatschappelijk middenveld (milieuorganisaties, ngo’s, vakbonden,…) plaats. Dit heeft als belangrijkste doel om de druk op de wereldleiders hier in Kopenhagen zo groot mogelijk te maken. Wij bezoeken de komende dagen alleszins een aantal debatten, workshops en filmvoorstellingen in het kader van dit forum.

Met onze aankomst in Kopenhagen sluiten we ook deze blog voorlopig af. Maar ons engagement voor een ambitieus klimaatbeleid op mondiaal, nationaal en lokaal niveau stopt hier niet. Eens terug in Brussel zullen we onze ervaring en opgedane kennis inzetten om ook van Brussel een echte eco-metropool te maken.

Bedankt voor alle steun!

Willem en Jef

Nous sommes arrivés à Copenhague hier après-midi, après avoir pédalé pendant 900 Km. Nous avions enfin atteint le but tant convoité pendant près de deux semaines. Nous n’avons pas crevé une seule fois et nos bicyclettes ont supporté le froid et l’humidité sans problèmes. Tout cela grâce aux fantastiques bicyclettes de Velodroom qui nous a également fourni les vêtements adéquats.
Peu après notre arrivée, nous avons eu un entretien captivant avec le Bourgmestre de Copenhague. Il nous a parlé du projet ambitieux de la ville de Copenhague de devenir une écométropole à part entière d’ici 2015 et une ville entièrement neutre en CO2 d’ici 2025. Concrètement, cela signifie que 50 % des déplacements du domicile au lieu de travail et du domicile à l’école se feront à vélo d’ici 2015 (déjà 37% maintenant !). La ville veut réaliser 75 % de la réduction des émissions de CO2 par la modernisation de la distribution de l’énergie, l’installation d’éoliennes le long des zones d’eau et le passage au biogaz pour les centrales électriques existantes qui fonctionnent encore au charbon et aux ordures ménagères.

Outre le sommet climatique qui débute aujourd’hui, il y a également un sommet alternatif de la société civile (organisations de défense de l’environnement, ONG, syndicaux, …). L’objectif principal du sommet alternatif est de mettre la pression sur les leaders mondiaux présents à Copenhague. Les jours prochains, nous assisterons à plusieurs débats, groupes de travail et films dans le cadre de ce forum.

Notre arrivée à Copenhague signifie la fin de ce blog. Mais notre engagement pour une politique climatique ambitieuse au niveau mondial, national et régional ne s’arrête pas là. De retour à Bruxelles, nous ferons bon usage de nos expériences et de notre connaissance afin de transformer Bruxelles en une véritable Ecométropole.

Merci pour votre soutien !

Willem et Jef

Vandaag kwamen we aan in Roskilde, een stad op ongeveer 50 km van Kopenhagen. Van hier rijden we morgen met een groep Deense en andere buitenlandse fietsers naar de Deense hoofdstad. We zitten ondertussen een flink pak noordelijker en dat laat zich voelen. Om vier uur is het donker en de koude is doordringend.

Op de vooravond van de internationale klimaatconferentie in Kopenhagen zijn de signalen over de slaagkansen tegenstrijdig. Het besef van de noodzaak om tot een bindend akkoord te komen is omnipresent. Maar daartegenover staat dat vooral China, de Verenigde Staten en India onduidelijk blijven over de aard en omvang van hun engagement. Nochthans moeten er dringend dwingende afspraken gemaakt worden voor zowel geindustrialiseerde als ontwikkelingslanden.

Het uitgangspunt van sp.a is dat de globale temperatuurstijging beperkt moet worden tot maximum 2 graden celcius in vergelijking met het niveau van voor de industriele revolutie (eind 18de eeuw). Dit om te voorkomen dat het broeikaseffect nog meer desastreuse en ontwrichtende gevolgen heeft. Daarom moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen ten laatste in 2015 beginnen dalen. Ook moeten we de totale uitstoot tegen 2050 terugbrengen tot een niveau dat 80% lager ligt dan dat van 1990. Ter info: in het klimaatverdrag van Kyoto werd een vermindering van de uitstoot met 5% ten opzichte van 1990 afgesproken.

Voor ons betekent dit ook dat er een brede maatschappelijke klimaatbeweging nodig is en dit over partijgrenzen en belangengroepen heen. We zijn dan ook blij te horen dat er vandaag 15000 mensen in Brussel manifesteerden voor een bindend klimaatverdrag. Wij hopen met deze fietstocht en vanaf morgen in Kopenhagen ons steentje aan deze beweging bij te dragen.

Jef en Willem

Aujourd’hui nous sommes arrivés à Roskilde, une ville qui se situe à environ 50 Km de Copenhague. Demain, nous partirons d’ici avec un groupe danois et d’autres cyclistes étrangers en direction de la capitale danoise. Entre temps, nous nous retrouvons bien plus au nord et ça se sent. Il fait noir à quatre heures et le froid est pénétrant.

A la veille de la conférence internationale sur le climat de Copenhague, les signaux sont contradictoires quant aux chances de réussite. La conscience de la nécessité d’aboutir à un accord contraignant est omniprésente. En revanche, la Chine, les Etats-Unis et l’Inde restent vagues quant à la nature et l’envergure de leur engagement. Pourtant, il est urgent de conclure des accords obligatoires tant pour les pays industrialisés que pour les pays en voie de développement.

Le point de départ de sp.a, c’est que la hausse globale de la température doit être limitée à 2 degrés Celsius maximum par rapport au niveau atteint avant la révolution industrielle (fin du 18e siècle). Ce pour éviter que l’effet de serre n’engendre des conséquences encore plus désastreuses et déstabilisantes. C’est pourquoi l’émission mondiale de gaz à effet de serre doit commencer à baisser en 2015 au plus tard. L’émission totale doit également être réduite à un niveau inférieur de 80 % à celui de 1990 d’ici 2050. Pour info : le protocole de Kyoto prévoit une réduction de 5 % des émissions par rapport à 1990.

Pour nous, cela signifie également que la terre a besoin d’un large mouvement social pour la justice climatique et ce au-delà des partis politiques et des groupes d’intérêt. Nous sommes heureux d’apprendre que 15000 personnes ont manifesté à Bruxelles aujourd’hui pour une convention sur le climat à caractère obligatoire. Nous espérons contribuer à ce mouvement avec notre excursion cycliste et, à partir de demain, à Copenhague même.

Jef et Willem

De laatste loodjes beginnen te wegen. Soms voelt het alsof we met een tientonner rondfietsen. Als we ’s morgens in de spiegel kijken, schrikken we telkens wat meer: de ogen kleiner, de wallen groter. Maar nu Kopenhagen wenkt, is er geen vezel in ons lijf dat er aan denkt om op te geven. Bovendien zat de wind goed.

Wind(energie) was ook het thema van ons bezoek. In het windmolenpark van Hamersen werden we enthousiast onthaald door de mensen van “Energiequelle“. Dit bedrijf is een van de grootste windenergieleveranciers van Duitsland. We kregen in een windmolen een deskundige en bevlogen uitleg over de voordelen én de toekomst van windenergie. We leerden dat je met 1 windmolen al snel 5000 Megawatt electriciteit per jaar produceert. Dit is genoeg voor de energievoorziening van meer dan 1000 gezinnen.

Dat Duitsland koploper is op het vlak van hernieuwbare energie is geen geheim. Vandaag al bestaat 12% van de energieproductie in Duitsland uit hernieuwbare energie. En men legt de lat steeds hoger: tegen 2020 moet dit naar 20% en tegen 2050 naar 50%. Ter vergelijking wordt er bij ons amper 2% hernieuwbare energie geproduceerd.

Op het einde van de dag arriveerden we in Hamburg. Een miljoenenstad met een knoert van een verkeersinfarct. En dit ondanks een goed uitgebouwd openbaar vervoer. Het wordt nog maar eens duidelijk dat verregaande keuzes nodig zijn.

Willem en Jef

La dernière ligne droite est la plus difficile. Parfois, nous avons l’impression de conduire un poids lourd. La surprise est de plus en plus grande le matin, lorsque nous nous regardons dans le miroir : nos yeux sont de plus en plus petits, nos cernes de plus en plus grandes. Mais Copenhague est à portée de roue et il n’est pas question d’abandonner. En plus, nous avons le vent en poupe.

Le vent (plus précisément l’énergie éolienne) était également le thème de notre visite. Au parc éolien de Hamersen, les gens de « Energiequelle » nous ont accueillis avec enthousiasme. Cette entreprise est un des plus grands fournisseurs d’énergie éolienne d’Allemagne. Dans une des éoliennes, nous avons eu droit à une explication scientifique et passionnée sur les avantages et l’avenir de l’énergie éolienne. Nous avons appris qu’une seule éolienne produit 5000 Mégawatt d’électricité par an, ce qui suffit pour approvisionner plus de 1000 ménages en énergie.

Ce n’est un secret pour personne que l’Allemagne est le leader en matière d’énergie renouvelable. Aujourd’hui déjà, 12 % de l’énergie produite en Allemagne est de l’énergie renouvelable. Et le pays met la barre de plus en plus haut : d’ici 2020, il veut atteindre les 20 % et, d’ici 2050, les 50 %. A titre de comparaison, notre pays produit à peine 2 % d’énergie renouvelable.

En fin de journée, nous sommes arrivés à Hambourg. Une mégalopole avec un engorgement monstrueux du trafic, et ce malgré un réseau de transports publics bien développé. Une fois de plus, il est clair qu’il faut faire des choix bien arrêtés.

Willem et Jef

Dag 7: kort maar heel koud. Fietsen bij vriestemperatuur is bijzonder vermoeiend en ook de zes vorige dagen beginnen hun tol te eisen. Vandaag was het trappen op wilskracht en de kilometers aftellen.

Ondanks het barkoude weer was de ontvangst vandaag hartverwarmend. Tussen elf en twee werden we in Bremen op sleeptouw genomen door de mensen van “Initiative Umwelt Unternehmen”. Het is een initiatief van het Land Bremen (equivalent van het Brussels Gewest) om bedrijven die belangrijke inspanningen leveren op het vlak van het verminderen van de CO²-uitstoot en energiebesparende maatregelen te promoten. Zo geven ze elk jaar een soort keurlabel aan de beste “leerlingen van de klas”. Wij bezochten drie van de acht bedrijven die in 2008 het label kregen.

Milieubewust ondernemen associeer je niet onmiddellijk met de productie van huisdierenvoeding maar dat is precies wat het bedrijf Saturn doet. Sinds 2005 verminderden ze hun energieverbruik, watergebruik en CO²-uitstoot met meer dan 20% en dat ondanks een productiestijging. In het zog van Saturn, een bedrijf met ongeveer 400 werknemers – is ook de Inbev vestiging in Bremen (Becks bier) gestart met een gelijkaardig project.

Daarna fietsten we met een twintigtal werknemers van Saturn en de lokale TV in ons spoor richting centrum. We bezochten er een biodynamische bakker (die zowaar zijn eigen graan maalde) en passeerden bij “Helga und Martine”. Zij baten op duurzame wijze een kapsalon uit: ze gebruiken enkel natuurlijke verzorgingsproducten, verbruiken opmerkelijk minder water en drogen de haren met de kleinste handdoekjes ooit gezien in een kapsalon. Zij leveren het bewijs dat je ook op kleine schaal een verschil kan maken.

Jef en Willem

Jour 7 : court mais très froid. Faire du vélo dans un froid glacial, c’est très fatiguant, et les six jours précédents commencent également à peser. Aujourd’hui, c’était pédaler par la seule volonté et compter les kilomètres.

Aujourd’hui, malgré le temps extrêmement froid, l’accueil était des plus chaleureux. Les gens de « Initiative Umwelt Unternehmen » nous ont trimbalés à travers Bremen de onze heures à deux heures. L’initiative vient du Land Bremen (l’équivalent de la Région de Bruxelles-Capitale) et vise à promouvoir les entreprises qui fournissent des efforts importants en matière de réduction de l’émission de CO2 et de mesures d’économie d’énergie. Ainsi, ils décernent chaque année une sorte de label de qualité aux meilleurs « élèves de la classe ». Nous avons visité trois des huit entreprises qui ont reçu le label en 2008.

On n’associe pas directement développement durable et production d’alimentation pour animaux domestiques, mais c’est exactement ce que fait l’entreprise Saturn. Depuis 2005, ils ont réduit leur consommation d’énergie, leur consommation d’eau et l’émission de CO2 de plus de 20 % malgré une augmentation de la production. A l’exemple de Saturn – une société qui compte environ 400 travailleurs – la succursale Inbev de Bremen (Becks bier) a également lancé un projet semblable.

Ensuite, nous avons pris la direction du centre avec une vingtaine de travailleurs de Saturn et la télévision locale à nos trousses. Nous y avons rendu visite à un boulanger biodynamique (qui moût lui-même son grain) et nous sommes passés chez « Helga und Martine ». Ces dames exploitent un salon de coiffure de manière durable : elles utilisent uniquement des produits de soin naturels, consomment étonnamment moins d’eau et sèchent les cheveux avec les plus petites serviettes jamais vues dans un salon de coiffure. Elles fournissent la preuve qu’on peut toujours faire la différence, même à petite échelle.

Jef et Willem

We zitten op 500 km ten noorden van Brussel en dat beginnen we te voelen. Witbevroren velden, koude noordenwind – voor de kenners “wind op kop” – en een zon die al om half vijf ondergaat. Gelukkig piekt net nu onze fysieke conditie en zijn we dichter bij Kopenhagen dan bij Brussel. De kaap is genomen en dat pept het moreel op…

Deze middag bezochten we het bedrijf SEVA Energie AG in Emstek. Het produceert hoofdzakelijk biogasmotoren en warmtekrachtkoppelingsmotoren. Voor de niet technisch geschoolden onder ons: dit zijn mini-energiecentrales die biogas omzetten in elektriciteit en de vrijgekomen warmte ook recupereren voor warm water of centrale verwarming. SEVA levert vooral aan landbouwbedrijven maar ondertussen ook aan ziekenhuizen, gemeenten, enz…

Wat ons opviel is dat SEVA zonder overheidssteun een omzet draait van 35 miljoen euro per jaar, 150 werknemers telt en in deze tijden van crisis elke maand twee extra arbeiders aanwerft die ze bovendien zelf opleiden. Het is een goed voorbeeld van innovatieve, groene economie die werk genereert én de CO²-uitstoot vermindert. Hoog tijd dat dit ook bij ons ingang vindt!

Willem en Jef

Nous nous trouvons à 500 Km au nord de Bruxelles et nous commençons à le sentir. Des champs gelés à blanc, un vent du nord glacial – pour les connaisseurs, « vent de face » – et un soleil qui se couche à quatre heures et demi. Heureusement, notre condition physique est à son apogée et nous sommes plus près de Copenhague que de Bruxelles. Nous avons franchi le cap et cela remonte le moral …

Ce midi, nous avons visité l’entreprise SEVA Energie AG à Emstek. Cette entreprise produit essentiellement des moteurs à biogaz et des moteurs de cogénération. Pour les profanes en la matière : il s’agit de centrales d’énergie miniatures qui transforment le biogaz en électricité et qui récupèrent également la chaleur libérée pour l’eau chaude ou le chauffage central. SEVA équipe surtout des entreprises agricoles, mais entre temps elle fournit également ses moteurs à des hôpitaux, des communes, …

Ce qui nous a surpris, c’est que SEVA réalise un chiffre d’affaires annuel de 35 millions d’euros, sans aide de l’Etat, qu’elle compte 150 travailleurs et que, en cette période de crise, elle engage deux ouvriers supplémentaires par mois qu’elle forme elle-même. Voilà un bon exemple d’économie innovatrice et verte qui génère du travail tout en réduisant l’émission de CO2. Il est grand temps d’adopter cette approche chez nous !

Willem et Jef


De dag begon prachtig: helder weer, mooie winterzon en amper wind. Dat was ook nodig want op het menu stonden 125 zware kilometers – met een aantal stevige cols in het Teutonische woud – en een bezoek in de namiddag. We vertrokken dan ook om negen uur en kwamen tien uur later in het donker aan: tong op het stuur maar het moreel nog intact.

Wat hebben we geleerd vandaag? We bezochten de Deutsche Stiftung Umwelt (DBU) in Osnabrück. Het is een van de grootste private stichtingen van Duitsland en werd in 1991 opgericht met de middelen die vrijkwamen door de privatisering van een staatsstaalbedrijf. Dat geld wordt tot op vandaag aangewend om innovatieve duurzame projecten te financieren. Een bedrag van 50 miljoen euro wordt jaarlijks geinvesteerd.

Na een bezoek aan het hoofdkantoor van de BDU toonden ze ons een concrete realisatie in de Zoo van Osnabrück. De zoo streeft er naar om binnenkort volledig CO²-neutraal te zijn. Zo verwarmen ze bijvoorbeeld het aquarium met de vrijgekomen warmte van de verlichting. De stallen van de olifanten worden verwarmd met infrarood wat een energiewinst van 75% betekent. Dit systeem is perfect toepasbaar in grote ruimten zoals sporthallen, fabrieksruimtes, enz.

De DBU is allesziins een inspirerend voorbeeld. Als onze federale regering dan toch de kerncentrales wil openhouden, kan ze het vrijgekomen geld beter gebruiken voor een gelijkaardig initiatief dan voor de opsmuk van de begroting…

Jef en Willem

La journée a magnifiquement bien commencé : un temps clair, un soleil hivernal radieux et à peine un souffle de vent. C’était nécessaire parce que nous avions 125 kilomètres pénibles au menu – avec quelques cols substantiels dans la forêt teutonique – ainsi qu’une visite dans l’après-midi. Nous sommes donc partis à neuf heures et nous sommes arrivés dix heures plus tard, dans le noir, la langue sur le guidon, mais le moral intact.

Qu’avons-nous appris aujourd’hui ? Nous avons visité le Deutsche Stiftung Umwelt (DBU) à Osnabrück. C’est une des plus grandes fondations d’Allemagne, fondée en 1991 avec les fonds devenus disponibles suite à la privatisation d’une entreprise sidérurgique d’Etat. Cet argent est utilisé aujourd’hui encore pour le financement de projets durables innovateurs. Chaque année, 50 millions d’euros sont investis.

Après une visite du siège principal de la BDU, ils nous ont montré une réalisation concrète au zoo d’Osnabrück. Le zoo a l’ambition d’être entièrement neutre en CO2 dans peu de temps. Ainsi, ils chauffent par exemple l’aquarium à l’aide de la chaleur libérée par l’éclairage. Les abris des éléphants sont chauffés à l’infrarouge, ce qui signifie un gain d’énergie de 75 %. Ce système est parfaitement applicable dans des grands espaces comme les salles de sports, les locaux industriels, …

La DBU est en tous points un exemple inspirateur. Si notre gouvernement fédéral n’a finalement pas l’intention de fermer les centrales nucléaires, il ferait bien d’utiliser l’argent ainsi libéré pour une initiative similaire et non pour enjoliver le budget …

Jef et Willem


Vandaag hebben we het sterk verstedelijkte Ruhrgebied achter ons gelaten en langs de wegen tussen Dorsten en Münster doken ook de windmolens weer op. De molens geven perfect aan uit welke richting de wind komt wat voor ons fietsers heel nuttig is.

Daarnaast verbaast het ons hoeveel binnenwater er ook in dit stuk van Duitsland aanwezig is. Naast de Maas, de Rijn en de Ruhr die we overstaken zijn er de vele meren die belangrijke natuur-en recreatiegebieden zijn. Toch kan al dat water met de opwarming van het klimaat een echt probleem worden.

Als de zeespiegel blijft stijgen zijn steden als Brugge, Nijmegen, Groningen en Bremen binnen een eeuw kuststeden. Maar dat is niet alles. Dit zal ook in West-Europa zorgen voor bredere rivieren, droogte en hevige regenval, verzilting van de bodem, veranderende biodiversteit, enz… Er bestaat ondertussen een website, “Sea Level Rise Explorer” genaamd, die voor elke plaats ter wereld de stijging van het zeeniveau simuleert. De resultaten zijn vaak onthutsend.

Dat de gevolgen nu al merkbaar zijn en wel eens tot grote internationale conflicten zouden kunnen leiden, wordt treffend beschreven in het boek “De klimaatoorlogen” van de Duitse Professor Harald Welzer. Een boek dat deel uitmaakt van onze bagage.

Jef en Willem

Aujourd’hui, nous avons laissé derrière nous le Bassin très urbanisé de la Ruhr et les éoliennes ont ressurgi le long des routes qui relient Dorsten à Münster. Les éoliennes indiquent à la perfection d’où vient le vent, ce qui est très utile pour les cyclistes que nous sommes.

Les étendues d’eau de cette partie de l’Allemagne nous ont également surpris. Outre la Meuse, le Rhin et la Ruhr – que nous avons traversés – il y a aussi les nombreux lacs qui constituent des zones naturelles et de récréation. Pourtant, toute cette eau pourrait devenir un véritable problème avec le réchauffement du climat.

Si le niveau de la mer continue de monter, des villes comme Bruges, Nijmegen, Groningen et Bremen deviendront des villes côtières d’ici un siècle. Mais ce n’est pas tout. En Europe occidentale, cela engendrera des rivières plus larges, la sécheresse et des pluies torrentielles, une salinisation du sol, une biodiversité altérée … Il existe un site web appelé “Sea Level Rise Explorer” qui simule l’élévation du niveau de la mer pour chaque endroit au monde. Les résultats sont souvent déconcertants.

Dans son livre « Les guerres du climat », le Professeur allemand Harald Welzer décrit de manière saisissante les conséquences qui se font déjà ressentir et comment celles-ci pourraient bien engendrer des grands conflits internationaux. Son livre fait partie de nos bagages.

Jef et Willem

Na twee aangename dagen kregen we vandaag de weergoden tegen: regen, koude, hagel, wind, nog meer regen en dat meestal samen.

Al snel fietsten we Duitsland binnen en het viel op dat er plots overal windmolens opdoken. Tot aan het Ruhrgebied bleven ze de horizon domineren.

Het Ruhrgebied is een bijzonder kader om met de fiets te doorkruisen. Oude – en vaak vervallen – industriele sites, uitgestrekte akkers vol kool en uitgesmeerde verstedelijking zoals bij ons wisselen mekaar voortdurend af. Je hebt soms de indruk dat de tijd is blijven stilstaan. Maar tegelijkertijd hebben ze in steden zoals Duisburg het vooruitstrevende principe van de “Umweltzones” ingevoerd. Het zijn zones waar vervuilend verkeer geweerd wordt.

Onze zware rit eindigde in het pikkedonker. Dankzij de fantastische fietspaden en de perfecte fietsbewegwijzering kwamen we na 100 km heelhuids in Dorsten aan.

Willem en Jef

Après deux journées agréables, les éléments se sont retournés contre nous aujourd’hui : la pluie, le froid, la grêle, le vent, encore la pluie et, la plupart du temps, le tout ensemble.

Nous n’avons pas tardé à atteindre l’Allemagne où nous avons été frappés par l’apparition soudaine d’éoliennes. Ils dominaient l’horizon jusqu’au Bassin de la Ruhr.

Le Bassin de la Ruhr est un endroit spécial à sillonner. Des sites industriels vétustes et souvent en ruine, des champs immenses remplis de chou et une urbanisation étalée comme chez nous se succèdent sans cesse. On a parfois l’impression que le temps s’est arrêté, mais en même temps des villes comme Duisburg ont introduit le principe d’avant-garde des “Umweltzones”. Ce sont des zones où la circulation polluante est prohibée.

Notre lourd parcours s’est terminé dans l’obscurité la plus totale. 100 Km plus tard, nous sommes arrivés sains et saufs à Dorsten grâce aux pistes cyclables fantastiques et à la signalisation parfaite pour cyclistes.

Willem et Jef

Deze morgen bezochten we de provinciaal technische school van Lommel. We volgden er met het zesde TSO en BSO (opleiding bouw) de les ISO-Leren. Deze lessen maken deel uit van de specieke opleiding duurzaam bouwen die de school samen met GREEN vzw organiseert.

Maar de school is niet aan haar proefstuk toe op het vlak van duurzame ontwikkeling. De directeur en zijn medewerkers investeren in tal van andere toekomstgerichte ecologische projecten. Zo plaatsten ze onlangs in het immense schoolcomplex dubbele beglazing, kochten ze een hybride wagen voor de opleiding automechanica en binnenkort plaatsen ze zonnepanelen op alle daken van de school. Daarnaast hebben ze samen met alle scholen van Lommel een ambitieus schoolvervoersplan. Wij zijn alvast onder de indruk! Voor meer info klik hier.

Na het bezoek lag er nog een dikke 80 km voor ons. We reden al snel de grens over en fietsland binnen. Fietssnelwegen zijn hier de regel en dankzij “Karl der navi” (onze fiets-GPS) en onze groeiende conditie maalden we vlot kilometers. Om vier uur passeerden we de Keulse Poort van Venlo en reden we de binnenstad in …

Dank aan alle sponsors en voor wie nog mocht twijfelen het project van GREEN vzw deze morgen verdient ook in Brussel een kans. Sponsoren dus!

Jef en Willem

Ce matin, nous avons rendu visite à l’école technique provinciale de Lommel. Nous y avons suivi le cours ISO-Leren avec la sixième année de l’enseignement secondaire TSO et BSO (formation construction). Ces cours font partie de la formation spécifique « construire durablement » que l’école organise avec GREEN asbl.

Mais l’école n’en est pas à son premier essai en matière de développement durable. Le directeur et ses collègues investissent dans bon nombre d’autres projets écologiques axés sur l’avenir. Ainsi, ils ont récemment installé le double vitrage dans leur immense complexe et acheté une voiture hybride pour la formation « mécanique automobile » et bientôt ils installeront des panneaux solaires sur tous les toits de l’école. En outre, ils ont mis sur pied un plan de transport scolaire ambitieux avec toutes les écoles de Lommel. Ils nous ont vraiment impressionnés ! Pour plus d’info, cliquez ici.

Après la visite, il nous restait encore un bon 80 Km à parcourir. Nous avons rapidement traversé la frontière pour nous retrouver au pays de la bicyclette. Les voies rapides pour cyclistes sont de règle ici et nous dévorions les kilomètres grâce à « Karl der navi » (notre GPS pour vélo) et à notre forme grandissante. Nous avons atteint la Keulse Poort de Venlo et pénétré le centre-ville à quatre heures …

Merci à tous les sponsors et, pour ceux qui hésitent encore, le projet de ce matin de GREEN asbl mérite une chance à Bruxelles également. Alors, sponsorisez !

Jef et Willem

Ce matin, Jef et Willem ont pris le départ à dix heures quinze en direction de Lommel. Pascal Smet, Dirk Vander Maelen et Freddy Thielemans et bien d’autres encore étaient présents pour leur souhaiter bonne route. Il a fallu attendre le bourgmestre avant que nos deux compagnons audacieux ne puissent partir l’âme en paix. « Nous sommes impatients de partir à l’aventure, de découvrir les projets et d’atteindre notre objectif, mais nous espérons également ne pas rencontrer trop de problèmes en cours de route », déclare Jef.

Willem n’en est pas à sa première aventure cycliste : « Je suis déjà allé à Berlin à bicyclette par le passé. Une expérience grandiose. L’Allemagne est un pays magnifique à parcourir. Mais cette fois-là, il faisait quelques degrés de plus. Bon, le défi n’en sera que plus grand. »

Demain matin tôt, Jef et Willem visiteront le Provinciaal Instituut de Lommel où ils découvriront le projet IsoLeren de GREEN asbl en la compagnie du bourgmestre, Peter Van Velthoven.